Date: Tmp: 中文版 Easy Web Browsing
FAQ

Sites for religious activities in Suzhou

Date:2016-03-31 15:31:00Edit:Bureau of Religious Affairs of Suzhou

Share:

 1. Lingyan Hill Temple      Address:  No. 38 , Zhongshan West Road, Mudu Town, Suzhou

 2. the Cold Mountain Temple   Address: No.24, the Cold Mountain TempleLane, Jinchang District, Suzhou

 3. West Garden Temple      Address:  No.18, West Park Lane, Liuyuan Road, Suzhou

 4. North Tower Bao'en Temple      Address: No.1918, Renmin Road, Suzhou

 5. Wenshan Temple      Address:  No.30-1, Prime Minister Wen Lane, Peach Blossom Castle,Suzhou

 6. Baoguo Temple      Address:  No. 3, Chuanxin Street, Suzhou

 7. Dinghui Temple      Address:  No. 188, Dinghui Temple Lane, Phoenix Street, Suzhou

 8. Jialan Temple      Address:  Loumen Bridge, Suzhou

 9. Chongyuan Temple      Address:  Weiting Town, Suzhou Industrial Park

 10.Buddhist Lodge      Address: No. 31, Lujia Lane, Lindun Road, Suzhou

 11. Nursing house      Address: No.45, He Jia Tang An, Xumen, Suzhou

 12. Xuanmiao Temple Management Committee      Address:  No.94, Guanqian Street, Suzhou

 13. Suzhou God Temple      Address:  No.94, Jingde Road, Suzhou

 14. Taiping Lane Mosque      Address: No.29, Taiping Lane, Jinmen, Suzhou

 15. Yang Jiaqiao Catholic Church      Address:  No.1162, Sanxiang Road, Suzhou

 16. Daxin Lane Catholic Church      Address: No.14, New Daxin Village, Jiuxue Qian

 17. Christian John Church      Address: No.18, Shizi Street, Suzhou

 18. Christian Apostolic Church      Address: No.130, Yangyu Lane, Suzhou

 19. Gong Lane Christian Church      Address:  No.20, Gong Lane, Suzhou

 20. Shishan Christian Church      Address:  No. 170, Yushan Road, High-tech Zone, Suzhou

 21. Suzhou Dushu Lake Christian Church      Address:  Tsui Wei Street, Suzhou Industrial Park

 22. Mujia Garden Christian Church      Address: No.349, Yangyu Lane, Suzhou