Date: Tmp: 中文版
FAQ

Where can we enjoy Pingtan and Kunqu Opera?

Date:2016-03-31 14:49:00Edit:Bureau of Tourism of Suzhou

Share:

  Suzhou Pingtan Museum (3 Zhangjia Xiang, Gusu District), Kunqu Opera Museum (14 Zhangjia Xiang, Gusu District) and Suzhou Kunqu Opera Theatre (9 Jiaochang Lu, Gusu District) and other places like Shantang Shuyuan Teahouse, Fuxi Teahouse, Guangyu Shuchang, Pingjiang Cultural Center, Han’eryuan Teahosue, etc.